Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

Bản chất công viêc của một nhà quản lý hay lãnh đạo ở cấp cao hay thấp đều là quản lý một nhóm làm việc. Quản lý được một nhóm làm việc hiệu quả là cốt lõi thành công của một nhà quản lý.  Điều này có nghĩa là các thành viên tham gia tích cực vào các hoạt động của nhóm, tinh thần làm việc và năng suất làm việc nhóm cao. Sau khóa học, học viên sẽ đạt được những mục tiêu cụ thể như sau:

 • Xác định được tầm nhìn, muc tiêu, chiến lược, ưu tiên và nhiệm vụ của nhóm
 • Xác định rõ ràng vai trò, nhiệm vụ, vị trí và mối quan hệ của các thành viên
 • Hiểu được các yếu tố gây cản trở cho hoạt động nhóm làm việc hiệu quả để loại bỏ các rào cản này.
 • Hiểu được quá trình phát triển của nhóm và biết cách giúp nhóm vượt qua giai đoạn khó khăn
 • Giải quyết mâu thuẫn, xây dựng niềm tin, tạo cam kết và kêu gọi sự tham gia hợp tác
 • Phát huy được các thế mạnh trong nhóm để tạo nên một sức mạnh tổng thể

ĐỐI TƯỢNG: Dành cho tổ trưởng, nhóm trưởng

CHƯƠNG TRÌNH

 • Định nghĩa về nhóm làm việc hiệu quả. Tầm nhìn, mục tiêu và nhiệm vụ của nhóm.
 • Nhiệm vụ, vai trò và quan hệ đối tác của các thành viên nhóm.
 • 4 giai đoạn phát triển của 1 nhóm làm việc Tuckman: hình thành, mâu thuẫn, định hình và phát triển. Nhấn mạnh đến giải quyết mâu thuẫn nhóm và tạo chuẩn mực chung.
 • Mô hình 5 rào cản đối với nhóm làm việc hiệu quả Patrick Leniocio: thiếu niềm tin, sợ xung đột, thiếu cam kết, không minh bạch/giải trình, không quan tâm đến kết quả. Làm thế nào để dỡ bỏ các rào cản này để có thể kêu gọi sự tham gia và hợp tác?
 • Vai trò nhóm của Berlins: 8 loại người trong nhóm: điều phối, định hướng, điều tra nguồn lực, thực hiện, đánh giá, sáng tạo, hòa giải, hoàn thiện. Nhận diện để giao đúng người đúng việc và phát huy được sức mạnh tổng thể của nhóm.
 • Phương pháp đào tạo: thông qua hình ảnh, video, các hoạt động, bài tập, trò chơi và các câu chuyện truyền cảm hứng.

THỜI LƯỢNG: 2 ngày

 

Ngày 1/6/2018 đến 31/7/2018
8:30AM - 05:30PM
Mindwork Training
VND 0