Nhân vật của tháng
Mr. Võ Trường Thành
CEO of Truong Thanh Furniture Company